Advies 1 pastorietuin

Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van herinrichting van de site Cnops

Vóór alles wensen wij het CBS te danken met het initiatief om de omwonenden van de site Cnops, alsook diverse verenigingen, zoals Erfgoed Deurle, te hebben uitgenodigd op een workshop, dd. 28 maart 2017, zodat onze vereniging de kans kreeg zijn visie en desiderata in de diverse werkgroepen kenbaar te maken. Ook na de open raadscommissie, dd. 21 juni 2018, waarbij het voorontwerp van herinrichting en dorpsherwaardering werd voorgesteld, konden wij gerichte vragen stellen.

Een aantal voorstellen, zoals het slopen van de dubbele garage naast de pastorie en de betonnen muur, het rooien van storende bomen en struiken, het parkeerverbod op de site onder de prachtige beukenboom, de aanleg van een mooi en ruim terras, en dergelijke, kunnen onze volledig instemming wegdragen. Andere punten, zoals het slopen van de twee huisjes (nummers 76/78)  en het oude toiletgebouwtje zijn het veel minder.

Onze vereniging heeft van bij het begin en om diverse redenen gepleit voor het behoud van deze huisjes. Tot vandaag blijven wij onverminderd achter deze visie staan. Om deze huisjes een zinvolle bestemming te geven doen wij hierna een voorstel.

Wij zijn ervan overtuigd  dat u, mevrouw de burgemeester en heren schepenen, onze visie zal willen kennen en danken u dan ook om hiermee in de mate van het mogelijke, rekening te willen houden.

Met vriendelijke groeten.

Marc Roos

Voorzitter Erfgoed Deurle

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close